Alle klager på skulpturparken avvist

Ingen av de mange klagene på den planlagte skulpturparken ved Ekebergskogen fikk medhold hos Fylkesmannen.

Skulpturparkmotstandere på befaring i Ekebergskogen etter hogst utført før klagene ble behandlet. Foto: Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen.

Fylkesmannen i Oslo og Akershus har nå omsider behandlet de mange klagene angående Oslo kommunes behandling og godkjenning av eiendomsinvestor Christian Ringnes’ planlagte skulpturpark ved Ekebergskogen. Samtlige klager avvises.

Det er både enkeltpersoner, organisasjoner og politiske partier som har klaget på reguleringsplanene, blant dem Folkeaksjonen for bevaring av Ekebergskogen, Norsk Ornitologisk Forening, Naturvernforbundet og Miljøpartiet De Grønne.

I følge Aftenposten skriver Fylkesmannen følgende i sitt vedtak:

«Etter en gjennomgang av sakens dokumenter finner Fylkesmannen at kommunen har foretatt en tilstrekkelig utredning og vurdering av de motstridende interesser og de klageanførsler som reises i sakens anledning. Fylkesmannen kan i det alt vesentlige slutte seg til kommunens vurderinger av anførslene i klagene, og viser derfor til disse. Det er således ikke grunnlag for å oppheve kommunens reguleringsvedtak.»

Fylkesmannen mener videre at kommunen har «lagt avgjørende vekt på at skulptur- og kulturminneparken vil bidra til å styrke og berike Ekebergskråningen og skogen som et attraktivt rekreasjonsområde i hovedstaden».

Mens skulpturparken nå er godkjent av Fylkesmannen, etterforsker Oslopolitiet mistanker om korrupsjon i Oslo kommune i forbindelse med saksbehandlingen av reguleringsplanene for Ekebergskogen. Grunnlaget for anmeldelsen Oslopolitiet har mottatt er i følge Nrk en sponsoravtale mellom Christian Ringnes’ stiftelse og Oslo kommune som viser at den private stiftelsen har betalt for to kommunalt ansattes jobb med raskt å jobbe fram forprosjektet for skulpturparken.

Christian Ringnes planlegger åpning av skulpturparken høsten 2013.

Læserindlæg