Får ikke stipend etter kunstutdannelse i Tromsø

Uteksaminerte studenter fra Kunstakademiet i Tromsø fortviler over forskjellsbehandling fra kulturminister Anniken Huitfeldt.

Mens studenter uteksaminert fra Kunstakademiene i Oslo, Bergen og Trondheim har rett på 70 000 kroner i stipend basert på gjennomført kunstutdanning, har de første uteksaminerte studentene fra Kunstakademiet i Tromsø fått avslag på søknad om å bli inkludert i ordningen.

Fra Kunstakademiet i Tromsøs bachelorutstilling 2010: Vebjørn Guttormsgaard Møllberg, Anti-Reproductive Material, videostill.

Ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning ble innført i 2002, og omfatter flere studieretninger, blant dem både Kunstakademiet og kunstfag ved Kunsthøgskolen i Oslo, Kunstakademiet og avdeling for spesialisert kunst i Bergen samt Kunstakademiet i Trondheim – men altså ikke Kunstakademiet i Tromsø, som ble opprettet etter innføringen av stipendordningen.
Kunstakademiet i Tromsø, som ble etablert i 2007, kunne uteksaminere sine første bachelorstudenter i år. Avgangsutstillingen ble anmeldt her på Kunstkritikk av Joakim Borda.

Kulturminister Anniken Huitfeldt sier i et brev at «også andre kunststudenter enn de som i dag omfattes av ordningen, har problemer med overgangen til yrkeslivet» og begrunner videre avslaget med at stipendsystemet er oppe til vurdering.

– Som del av Kulturløftet II har vi sagt at vi vil forbedre stipendsystemet. I den sammenheng vil det være nødvendig også å se nærmere på ordningen med stipend basert på gjennomført kunstutdanning. Dette arbeidet er vi i gang med, og det vil ikke være gunstig om nye utdanninger nå blir inkludert i ordningen. I brev av 29. september d.å. har Universitetet i Tromsø derfor fått avslag på sin søknad av juli i år, sier Huitfeldt i sin skriftlige besvarelse på spørsmål fra stortingsrepresentant Elisabeth Aspaker.

I Huitfeldts begrunnelse likestilles altså ikke Kunstakademiet i Tromsø med landets øvrige billedkunstutdanninger, men sidestilles i stedet med kunststudier i utlandet og andre utdanninger – som scenografi og film – som ønsker seg inn under ordningen.

Studentene har nå sendt en klage på vedtaket, hvor de betegner Kulturdepartementets avslag som et «eklatant tilfelle av urimelig forskjellsbehandling». I klagebrevet skriver studentene at de ser det som en avsporing å henvise til at kunstutdanningen i Tromsø er én av mange utdanninger som er under utredning for eventuelt å bli omfattet av ordningen.

– Hvorvidt departementet eventuelt overveier å inkludere andre utdanninger er etter vårt skjønn et helt annet spørsmål som vi forstår nødvendiggjør kulturpolitiske vurderinger. Men å anvende argumentet som begrunnelse for å forskjellsbehandle oss er neppe holdbart, skriver studentene i sitt klagebrev.

Instituttleder ved Kunstakademiet i Tromsø, Helga-Marie Nordby, sier til Kunstkritikk at det ville være fryktelig trist og gjøre etableringsfasen for de studentene det gjelder veldig tøff, dersom klagen ikke tas til følge.

– De har regnet med dette stipendet. Det ville også være et stort problem for institusjonen, da det er store muligheter for at potensielle søkere vil velge bort Tromsø, sier Nordby til Kunstkritikk.


Comments (2)