Grete Ellingsen har ikke vår tillit

Unge Kunstneres Samfund, Nord-Norske Bildende kunstnere, Norske Billedkunstnere, Norske Kunsthåndverkere, Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge og Samisk kunstnerforbund ber styreleder ved Nordnorsk Kunstmuseum om å fratre sitt verv.

Styreleder i Nordnorsk Kunstmuseum Grete Ellingsen, fotografert i forbindelse med sin tidligere stilling som statssekretær i Kommunal- og moderniseringsdepartementet. Foto: Torbjørn Tandberg.

Grunnet svært kritikkverdig håndtering av direktør Jérémie McGowans avskjedigelse, inkludert styrebehandling, arbeidsgiveransvar og uttalelser i media, ber Unge Kunstneres Samfund (UKS), Nord-Norske Bildende kunstnere (NNBK), Norske Billedkunstnere (NBK), Norske Kunsthåndverkere (NK), Norske Kunsthåndverkere Nord-Norge (NKNN) og Samisk kunstnerforbund (SDS) styreleder Grete Ellingsen ved Nordnorsk Kunstmuseum (NNKM) om å fratre sitt verv.

Bakgrunn

En dramatisk personalsak ved NNKM, omhandlende avskjedigelsen av museets direktør, har preget norsk kunstoffentlighet den siste måneden.

Det er styrets suverene rett å velge ledelse for museet. Valg av direktør er en av kjernepunktene innen styrets ansvarsområder. Styrets mandat og plikt er imidlertid også å ivareta institusjonens virksomhet og omdømme. Styreleder skal lede styret som kollegium og har et særlig ansvar for å ivareta styrets autonomi, samt å sørge for god forankring av beslutninger i styret.

Protokollene fra styrets behandling av oppsigelsen, som ble offentliggjort under sakens forløp, viser imidlertid en forhastet prosess uten nødvendig forankring i styret. To av styrets ordinære medlemmer og tre varamedlemmer har til nå trukket seg i protest mot styreleders håndtering av saken som helhet. De har også varslet om kritikkverdige forhold under styrebehandling, både i media, til Kulturdepartementet (KUD) og til fagorganisasjonene.

Det er vår klare oppfatning at styreleder Grete Ellingsen står ansvarlig for å ha ledet en prosess som har krenket styrets suverenitet, skadet museets omdømme og – grunnet unødvendig hastverk – potensielt også museets virksomhet.

I debatten i etterkant av at oppsigelsen ble offentliggjort har det kommet frem flere punkter og påstander om prosessen rundt avskjedigelsen av direktør Jérémie McGowan. Enkelte av disse punktene og påstandene er sentrale for kunstnerorganisasjonenes konklusjon i saken:

1. Saken er blitt behandlet uforsvarlig raskt. Oppsigelsen av direktøren ble vedtatt kun seks uker ut i ny styreperiode i et vedtak formulert i møtet som ikke fremgikk av utsendte styrepapirer. En representant har bedt protokolltilførsel på at han opplever seg ført bak lyset i prosessen. I etterkant har altså to ordinære og tre varamedlemmer – samtlige med kunstfaglig kompetanse som er nødvendig for styrets legitimitet – trukket seg.

2. Vedtaket ble fattet til tross for bred støtte til direktøren blant de ansatte, i startfasen av en nasjonal krise med potensielt store konsekvenser for virksomheten og de ansatte. De ansattes representant ble erklært inhabil.

3. Tidligere styreleder fikk delta i saksbehandlingen med eget framlegg, et potensielt brudd på sittende styres suverenitet.

4. Det har fremkommet påstander om at styremedlemmer ikke har fått godkjenne de referatene styrets ledelse nå har valgt å gi offentligheten fullt innsyn i.

5. Styreleder skrev og distribuerte et leserbrev til flere aviser og tidsskrifter hvor hun beskriver i detalj direktørens gode og svake sider som leder. Ifølge McGowan har hun ikke hentet inn hans tillatelse til å dele denne informasjonen, hvilket er svært problematisk mht. styrets ansvar som arbeidsgiver. Å dele vurderinger i personalsaker i full offentlighet viser dårlig dømmekraft og er skadelig for museets omdømme.

6. Avskjediget direktør beskriver både manglende dialog med og tilbakemeldinger fra styret, korte frister på respons, samt press om å undertegne en taushetsavtale i etterkant. Dersom dette medfører riktighet, har styrets ledelse agert som om det forelå svært alvorlige forhold og lovbrudd, men dette har så langt ikke blitt dokumentert.

Kunstnerorganisasjonene mener at saken må granskes. Dette arbeidet bør iverksettes av en ny styreleder og et nytt styre med legitimitet. KUDs signaler om å oppnevne nye representanter er ikke tilstrekkelig, da kunstnerorganisasjonene ikke har tillit til Ellingsens evne til å ivareta styrets kunstfaglige kompetanse og suverenitet i fortsettelsen. Under hennes ledelse vil styret og museet mangle nødvendig legitimitet.

Ina Hagen, styreleder UKS
Ina Otzko, styrelder NNBK
Ruben Steinum, styreleder NBK
Hanne Øverland, styreleder NK
Janne Juvi Rasmussen, regionleder NKNN
Lene E. Westerås, styreleder, SDS

Læserindlæg