Ingen kritikk, takk!

Det er taust om kritikk og kritikere i Kulturutredningen 2014. Hvordan vil man da at det skal foretas kunstneriske kvalitetsvurderinger?

Enger-utvalget, ledet av Anne Enger, Fylkesmann i Østfold, tidligere kulturminister (1997-99). Foto: Kulturdepartementet.
Enger-utvalget, ledet av Anne Enger, Fylkesmann i Østfold, tidligere kulturminister (1997-99). Foto: Kulturdepartementet.

Kulturutredningen 2014 hadde som mandat å utrede og vurdere mål, virkemidler og resultater av den statlige kulturpolitikken etter 2005. Den skulle altså evaluere resultatene av den rødgrønne regjeringens arbeid med Kulturløftet 1 og 2, en politisk satsning som hittil har resultert i at bevilgningene til kultur har økt med 5 milliarder. Et bredt sammensatt utvalg ledet av fylkesmann Anne Enger la frem utredningen i mars 2013, med navnet NOU2013:4 Kulturutredningen 2014. Utvalget skulle også fremme forslag om endringer i mål, virkemidler og tiltak.

Et sentralt utsagn fra utvalget er at «begrepet kvalitet må stå sentralt i kulturpolitikken og at kvalitetsvurderinger av kunst og kultur bør få en viktigere plass i kulturpolitikken enn de har hatt til nå» (side 60). Så skulle man kanskje tro at begreper som kunstkritikk og kritiker også sto sentralt i utredningen. Her må vi lete forgjeves. Ikke et eneste sted i utredningen er begreper som kunstkritikk, litteraturkritikk, musikk-kritikk, filmkritikk eller teaterkritikk anvendt. Rollen som kritiker er ikke omtalt. Det er som om kunstkritikk og andre kritikerområder ikke har noen betydning for kunstneriske kvalitetsvurderinger, som noe uvedkommende. Allikevel skriver utvalget samme sted at «det er mulig og ønskelig at man i en kulturpolitisk sammenheng trekker skiller mellom god og dårlig kunst og kultur». Til det trenger utvalget tilsynelatende ikke kritikk og kritikere.

Hvordan vil Kulturutredningen 2014 da at det skal foretas kunstneriske kvalitetsvurderinger?

Utvalget finner at feilene i dagens system ligger i svakhetene i vårt «mål og resultatstyringssystem», det som inngår i det såkalte New Public Management, og som i stor grad har vektlagt kvantitative målinger. Utredningsutvalget vil i stedet «etablere velfungerende metoder og ordninger for eksterne kvalitetsvurderinger av den kunstneriske og faglige virksomheten ved kulturinstitusjonene», noe som det anser som «nybrottsarbeid i en norsk sammenheng» (side 303). Stikkordet her er «Kunnskapsbasert resultatvurdering». Hensikten er å gi bedre grunnlag for eierstyring. Utredningen ønsker seg kvalitetsvurderinger som er «basert på systematisk metodebruk og at vurderingskriteriene for kvalitet er offentlig tilgjengelige og kritiserbare». Det ideelle systemet skal «brukes til kvalitetsvurderinger av enkeltstående kunstverk så vel som av den samlede kunstneriske virksomhet ved en kulturinstitusjon. Den skal kunne brukes både i planlegging av kunstprosjekter, vurdering av søknader og i evalueringer av kunstprosjekter.»  Vi leser også at slike systemer må fungere slik at de «ikke bare henvender seg til en snever fagekspertise, men til et allment kunst- og kulturpublikum».

Disse systemene for evaluering skal resultere i dokumenter, «men disse dokumentene kan ikke besluttes av kulturinstitusjonene alene. Dette må også skje gjennom dialog og forhandlinger med bevilgende myndigheter» (side 302). Det føyes til at de også må skje i dialog med andre samfunnsinteresser, og at det bør skapes en offentlig debatt rundt dem. En rekke typer aktører nevnes som bør inviteres til å delta, men kritikerne er ikke blant dem.

Kulturutredningen 2014 tar den kvalitetsutfordringen som kulturpolitikken har, alvorlig. Det er en styrke ved utredningen. Den skal også ha ros for at den vil imøtekomme kravet en om kunnskapsbasert kulturpolitikk, og for at utredningen selv er kunnskapsbasert. Den må imidlertid kritiseres for to forhold. Det ene er at den helt overser den funksjon den uavhengige kritikken har i kvalitetssikring på de ulike kunstområdene. Den andre er at den vil overlate kunstnerisk kvalitetsvurdering til forskningsbaserte prosjekter utført på oppdrag fra eierne av kulturinstitusjonene, i praksis departementene. Kan resultatet bli noe annet enn en forsterket byråkratisering av kulturpolitikken, nå legitimert med forskningsbaserte evalueringssystemer?

Kulturutredningen 2014 og dens forhold til kunstkritikk skal diskuteres på en kritikersalong på Kunstnernes Hus tirsdag 23. april kl 1900-2100. Samtidig skal Kunstkritikerprisen 2012 utdeles. Det er kunstseksjonen i Norsk kritikerlag som arrangerer salongen, med støtte fra Norsk kulturråd og Fritt Ord.

Dag Solhjell er leder for kunstseksjonen i Norsk kritikerlag og president for AICA (Association Internationale des Critiques d’Art) Norge.

Comments (4)