Så hanterar de svenska skolorna covid-19

Hur går det med examinationer och avgångsutställningar? Kunstkritikk har talat med konsthögskolorna i Stockholm, Göteborg, Malmö och Umeå.

Kungliga Konsthögskolans avgångsutställning på Konstakademien skjuts fram till i höst. Här en bild från 2018. Foto: Jean-Baptiste Béranger.

Tillståndet för Sveriges fem konsthögskolor i Malmö, Göteborg, Stockholm och Umeå är ansträngt på grund av covid-19. Vårterminen präglas vanligen av förberedelser inför sistaårsstudenternas grupputställningar, men i år har skolorna tvingats hitta nya lösning i form av digitala presentationer eller uppskjutna vernissage. Skolornas lokaler är stängda, undervisningen sker på distans och studenterna har begränsad tillgång till de gemensamma verkstäder och ateljéer som de behöver för att färdigställa sina arbeten.

Malmö Konsthögskola, Akademin Valand i Göteborg och Umeå konsthögskola tillhör olika universitet, vilken innebär att de är ålagda att följa universitetens regler. Examinationerna kan därför inte skjutas för långt på framtiden, eftersom det påverkar studiemedel och kommande studieår. Samtliga skolor har dock hittat alternativa sätt att examinera studenterna, exempelvis via video. Mycket svävar förstås i osäkerhet på grund av att ingen vet hur länge pandemin kommer att pågå.

Kunstkritikk frågade Fredrik Ehlin (Kungliga konsthögskolan), Gertrud Sandqvist (Malmö konsthögskola), Maria Lantz & Anne Klontz (Konstfack), Katrin Holmqvist-Sten (Umeå konsthögskola) samt Hans Ekelund ( HDK-Valand) om hur undervisning, examination och avgångsutställningar påverkas av virusrestriktionerna.

Foto: Håkan Elofsson.

Fredrik Ehlin, vikarierande rektor, Kungliga Konsthögskolan, Stockholm

Kommer avgångsutställningen bli av som planerat?

Tack vare ett mycket gott samarbete med Konstakademien har vi kunnat skjuta fram avgångsutställningarna till slutet av augusti. Tidigare var planen att kandidat- och masterutställningarna skulle ske på olika platser, men nu kommer de att samsas på Konstakademien. Fram tills framtiden återfår något slags förutsägbarhet är det dock svårt att säga något om villkoren för utställningarnas genomförande.

Blir det en curaterad utställning?

Kungliga Konsthögskolans avgångsutställningar är resultatet av samarbetet mellan två utställningsansvariga lärare, en producent och de utställande studenterna. Det finns således ingen curator och inte heller någon överordnad tematik, men det kan hända att samarbetet mynnar ut i en utställning som har curaterade inslag, exempelvis program med föreläsningar, seminarium, screeningar.

Fortsätter examinering och den akademiska terminen som planerat?

Det vore synd att säga att terminen fortsätter som planerat då all undervisning sker på distans och då våra studenter saknar tillgång till de verkstäder, projektrum och ateljéer som utgör den infrastrukturella grunden för deras konstnärliga arbete. Terminen fortsätter dock i och genom detta undantag, vilket innebär att våra lärare fått finna nya sätt att bedriva undervisningen på medan studenterna fått finna nya sätt att ta den till sig.   

Examinering är en av de största utmaningarna eftersom den är intimt förknippad med att göra och ställa ut konst. Våra masterstudenter examensarbete består av en masteressä och en soloutställning på vårt studentgalleri, och faktum är att den stora majoriteten av studenterna redan har hunnit göra sina utställningar. De som ännu inte haft det kommer att få en ny möjlighet så snart situationen tillåter det. Svårare är det med de studenter som ska ta sin kandidatexamen, då en offentlig grupputställning utgör examineringsunderlaget. Här arbetar de utställningsansvariga lärarna Nadia Hebson och Benji Gerdes på att tillsammans med studenterna identifiera en process och ett format som ska göra det möjligt att examinera vid slutet av vårterminen.

Har coronakrisens effekter påverkat vad studenterna visar, eller bara hur de visar det?

Utifrån min position vet jag för lite om studenternas nuvarande processer för att kunna ge ett sannskyldigt svar. Det faktum att studenterna berövats tillgång till skolans lokaler och faciliteter, såväl som till handledning på plats, innebär en begränsning för vad de kan göra och visa. Men det är mycket svårt att veta i vilken utsträckning som något annat ersätter vad som hade gjorts under normala omständigheter. Hur som helst vore det spännande om vår nuvarande situation skulle innebära att konsten som objekt, tecken och handling framträdde i nya former och konstellationer. Det låter till och med sannolikt.

Gertrud Sandqvist, rektor, Malmö Konsthögskola

Kommer avgångsutställningen bli av som planerat?

Vi tillhör ju Lunds universitet, vilket innebär att vi måste följa universitets regler vad gäller coronakrisen: alla undervisningslokaler är stängda, men undervisningen fortgår så långt som möjligt online. Alla examinationer ska om möjligt genomföras som planerat.

Vi är i en lite speciell situation, eftersom vi har i våra examinationskrav för MFA att studenten ska göra en separatutställning. Vi har alltså inte grupputställningar på MFA nivå. Det har vi däremot på BFA nivå, och den genomfördes enligt planen med öppning den 13 mars. Därefter stängdes den för publik, men dokumenterades, filmades och lades ut online.

De separata MFA2-utställningar som inte genomfördes före den 16 mars, då vi stängde alla undervisningslokaler, har vi hjälpt avgångsstudenterna att genomföra online enligt tidtabell. Givetvis är det inte samma sak som en fysisk utställning, men det hjälper studenterna att få ut sina examina och därigenom kunna ansluta till akademikernas a-kassa, vilket behövs i dessa tider! De slipper också förlänga studielånen.

Kommer utställningarna att vara tillgängliga för en större publik?

Alla har tillgång till utställningarna via skolans hemsida och vår Facebooksida vilket gör att utställningarna faktiskt får större publik än annars. De är redan igång via vår hemsida www.khm.lu.se.

Planen är att vi gör en stor grupputställning i Malmö med MFA2-studenternas fysiska verk, så snart folkhälsomyndigheten ger klartecken, förhoppningsvis i augusti. Vår traditionsenliga årsutställning för hela skolan kommer dock detta år att flytta ut på nätet. Förberedelserna är i full gång.

Blir det någon curaterad utställning?

BFA – utställningen var curaterad. MFA 2 utställningarna ska vara den enskilda studentens ansvar, det är liksom poängen. I analogi med det kommer inte heller den extra grupputställningen med MFA2- studenternas verk att vara curaterad.

Har coronakrisens effekter påverkat vad studenterna visar, eller bara hur de visar det?

Denna fråga är väldigt svår att svara på. Givetvis påverkar en onlinepresentation både hur och vad som kommer att visas. Vissa verk, exempelvis teckning, måleri och skulptur blir svårare att visa, liksom performance om den förutsätter en livepublik. Film/video, foto och researchprojekt blir ungefär lika svårt eller lättare. Men studenterna är kreativa och ser ibland nya möjligheter i det som var ett problem. Men om du menar att vi ser någon ”coronakonst”, så nej, inte hitintills. Dessa utställningar är ju förberedda sedan lång tid tillbaka.

Foto: Hironori Tsukue.

Maria Lantz, rektor, Konstfack, Stockholm

Hur fungerar examinationer och det akademiska arbetet i krisens spår?

Nyligen genomförde Mastersprogrammet i CRAFT sina examinationer och avgångsutställning via Zoom och inspelade filmer som ger varje student möjlighet att visa och berätta om sitt projekt. De filmerna ligger nu också på nätet som en egen utställning online. Dessa filmer har innan examinering delats till externa opponenter och till klasskamrater och sedan genomförs seminarier via Zoom. En intressant aspekt av att genomföra examineringen online är att det kom att handla mer om konceptuellt tänkande och kanske hade mindre fokus på material. Lärandemålen inom programmet handlar ju faktiskt till stor del om detta, så det har nog hittills funkat över förväntan. Många av oss är positivt överraskade att det gick att genomföra.

På vilket annat sätt har coronakrisen påverkat Konstfack?

Vi har ju till skillnad från flera andra skolor öppnat upp våra verkstäder för studenter, efter noggrann riskbedömning. Vi har prioriterat de som ska arbeta med examensprojekt och med social distansering som regel. När denna grupp studenter har arbetat färdigt får vi helt enkelt se om vi kan släppa in andra studenter också i verkstäderna för vissa moment. Många kurser har vi skjutit på och hoppas kunna starta upp igen under hösten. Men de stora introduktionerna under höstterminen kommer exempelvis att genomföras som inspelade föreläsningar.

Jag tycker att vi har reagerat på krisen väldigt snabbt och bra, men efter längre tid i detta läge, när kristillstånd blir till normaltillstånd, då upptäcker man hur fysiskt beroende vi av varandra och materialen på en konsthögskola.

Foto: Gustav Karlsson Frost

Anne Klontz, Head of exhibitions, Konstfack, Stockholm

Kommer avgångsutställningen bli av enligt tidigare plan?

Vi kan inte bygga en fysisk utställning, men vi försöker lösa det genom andra metoder. Vi kommer att lägga fokus på en digital plattform, en hemsida som ger publiken en starkare upplevelse än en traditionell dokumentation. Den är tänkt att lanseras i juni. Det grafiska konceptet är skapat av Agga Anne Mette Stage och Hanna Stenman. Curatorer är Emily Fahlén och Asrin Haidari, som även vara ansvariga curatorer för avgångsutställningen 2019.

Våra studenter har fortsatt tillgång till verkstäder och rum på skolan, men publiken kan ju inte ta del av detta så vi har haft fotografer och ett filmteam som följt processerna på skolan. Nytt för i år blir också en fysisk utställningskatalog som samlar alla konstnärliga inriktningar på skolan, något vi inte gjort under de senaste 12 åren. Vi ville testa att gå tillbaka till en tidigare tradition, och i dessa coronatider blir en katalog något som kan vara fysiskt för en publik, något man kan hålla i och ta på.

Katrin Holmqvist-Sten, prefekt Konsthögskolan Umeå universitet

Kommer avgångsutställningen bli av som planerat?

Utställningen för mastersprogrammets avgångsstudenter hålls årligen på Bildmuseet med öppning i början av maj, men den är inställd i år på grund av covid-19-situationen. Samarbetet med Bildmuseet består emellertid och studenterna kommer att enskilt installera verk på museet samt i skolans galleri för examination och dokumentation. En väsentlig skillnad är att kandidatutställningen som skulle visas på Västerbottens museum nu är inställd. Kandidatstudenternas arbeten kommer att presenteras för allmänheten digitalt på Konsthögskolans hemsida efter terminens slut.

Blir det en curaterad utställning?

Det är oklart i nuläget men alla studenters verk kommer att presenteras i såväl en katalog som digitalt via Bildmuseets och Konsthögskolans hemsidor och sociala medier.

Fortsätter examinering och den akademiska terminen som planerat?

Terminen fortsätter om än under de restriktioner som Umeå universitet har, vilket innebär möten och handledning online. Däremot har vi fått dispens för att avgångsstudenterna ska kunna färdigställa sina verk i Konsthögskolans verkstäder, labb och ateljéer. Detta innebär att studenter och viss personal vistas i lokalerna i begränsat omfång och med tydliga regler.

Har coronakrisens effekter påverkat vad studenterna visar, eller bara hur de visar det?

Ja, det kommer att påverka, inte alla men vissa studenter på olika sätt och i varierad grad gällande både vad som visas och hur det visas. Studenterna har ju under läsåret arbetat inför en utställning på Bildmuseet och haft denna rumsliga och publika förutsättning som en del i processen.

Hans Ekelund, viceprefekt utbildning, HDK-Valand

Kommer avgångsutställningen bli av i någon form, eller skjutas upp?

Det vi vet är att det inte kommer att bli några fysiska examensutställningar till våren. Om det finns möjlighet att genomföra utställningar vid ett senare tillfälle är något som vi håller på att undersöka. Det är flera faktorer som spelar in – inte minst att vi inte vet hur länge pandemin kommer att pågå eller hur länge vi kommer att ha distansundervisning och begränsad åtkomst till våra verkstäder. Vi håller också på att se över möjligheten att använda oss av digitala plattformar. 

Hur blir det med examinering och den akademiska terminen?

I mars beslutade Göteborgs universitet att all undervisning ska ske på distans. I och med det förändrades examinationsförfarandet, men genomförandet av examinationer ser olika ut beroende på vad det är för årskurs och inom vilket ämne. En del kurskategorier är såklart enklare att examinera på distans än andra, och lärarna har varit väldigt kreativa att hitta nya former för att bedöma studenternas arbeten vilket gör att vi kommer kunna examinera majoriteten av studenterna inom alla årskullar, ämnen och kurskategorier under vårterminen. I en del fall kan vi senarelägga examinationer och en del kursmoment. När det gäller examination av sistaårsstudenter så kommer dessa att genomföras på distans. Det som är annorlunda är att vi inte har kunnat genomföra fysiska utställningar. För de program där utställningen är ett examinerande moment innebär detta självklart en stor förändring. Förutsättningarna för studenterna att färdigställa eller genomföra sina arbeten har varit klart begränsade och examinationsförfarandet är inte optimalt, men vi arbetar för att göra det bästa möjliga av situationen. 

Kommer coronakrisens effekter påverka vad studenterna visar, eller bara hur de visar det?

Det är svårt att svara på eftersom vi ännu inte vet om, eller hur, de olika programmen kommer genomföra sina utställningar. Sedan påverkar såklart coronakrisen studenterna på olika sätt beroende på vad de arbetar med. Vi har till exempel studenter som arbetat med platsspecifika verk som inte kan genomföras om man byter utställningsplats. Andra studenter har haft samarbetsprojekt med organisationer och grupper i och utanför landet. Dessa arbeten har tyvärr tvingats att avbrytas på grund av pandemin. Sen skulle jag även vilja säga att det beror på för vem man visar ett verk, och i vilket syfte. Man får skilja på vad som produceras som underlag för examination och vad som produceras för till exempel en utställning. Vi har fokuserat på att göra det möjligt för studenterna att producera ett material som gör det möjligt för dem att visa att de uppnår lärandemålen i sina kurser så att lärarna kan examinera dem.

Læserindlæg