Anklager Nordnorsk Kunstmuseum for urettmessig avskjedigelse

I går startet forhenværende direktør Jérémie McGowans rettssak mot Nordnorsk Kunstmuseum.

Jérémie McGowan, tidligere direktør ved Nordnorsk Kunstmuseum.

I går startet rettssaken mot Nordnorsk Kunstmuseum i Nord-Troms tingrett, der tidligere direktør Jérémie McGowan anklager museet for urettmessig avslutning av hans åremålskontrakt. McGowan og hans advokat Trond Skogly, mener avskjedigelsen er i strid med grunnleggende vern etter arbeidsmiljøloven. Åremålskontrakten til McGowan ble avsluttet under et ekstraordinært styremøte den 27. mars i fjor, hvorpå han fikk 36 timer på seg til å forlate arbeidsplassen.

Skogly hevdet i retten i går at avslutningen av ansettelsesforholdet fremstår vilkårlig og hastverkspreget og baserte seg på uriktige og ufullstendige fakta og tendensiøs informasjonsinnhenting, hvilket han hevder er brudd på grunnleggende saklighetskrav og lojalitetsforpliktelsen som hører til et kontraktsforhold. 

Avgjørelsen om å kaste direktøren på dagen kunne, ifølge Skogly, skape et inntrykk av at det var ekstraordinære forhold som bidro til beslutningen. Han mener dessuten at styremedlemmene ikke var tilstrekkelig informert eller hadde fått delta i en forsvarlig saksbehandling. Dette bekreftes av beskrivelsen styremedlem Inger Blix Kvammen ga til Kunstkritikk etter avskjedigelsen.

— Jeg var helt uforberedt på det som møtte meg i det ekstraordinære styremøtet i forhold til å ta stilling til fortsettelsen av direktørens åremål. Prosessen har gått veldig fort i en veldig unormal tid og attpåtil over telefon. Det føles ikke greit, og det er ikke en optimal situasjon for å ta viktige avgjørelse som har store konsekvenser for både institusjoner og enkeltpersoner.

Da McGowans opprinnelige åremål utløp i 2019, inngikk han en forlenget åremålsavtale med museet som løp frem til desember 2021. Avtalen ble inngått på betingelse fra det daværende styret om at de hadde rett til å avbryte kontrakten uten å oppgi grunn og med umiddelbar virkning. I retten kommer det frem at styret ønsket denne betingelsen da de mente McGowan ikke tilfredsstilte rimelige krav til økonomisk rapportering som direktør for museet. Men styret ønsket heller ikke å avsette museets direktør like før styrets leder og medlemmer skulle skiftes ut.

NNKM fikk innsatt et nytt styre i januar 2020, med Grete Ellingsen som ny styreleder. Noen måneder senere, i slutten av mars, fikk McGowan beskjed om at han måtte fratre stillingen med virkning fra 1. april. Avskjedigelsen fikk mye mediedekning, og aktører i kunstfeltet stilte spørsmål ved bakgrunnen for avgjørelsen. Flere styremedlemmer trakk seg i protest, blant dem Joar Nango og Inger Blix Kvammen og varamedlem Trygve Luktvasslimo. Nå er Nango, Kvammen og Luktvasslimo vitner for McGowan i rettssaken.

2. april publiserte Ellingsen et brev på NNKMs nettsider der hun begrunner avskjedigelsen. Hun skriver blant annet at det hadde vært en «gjennomgående svak rapportering og mangelfulle leveranser på viktige struktur- og plandokumenter». Ellingsen hadde tiltrådt vervet som styreleder kun et par måneder tidligere og baserte begrunnelsen hovedsakelig på informasjon hentet inn fra tidligere styrereferat og tidligere styrers erfaringer. 

McGowan fikk svare på beskyldninger om mangelfull økonomistyring, dårlig personalhåndtering og fallende publikumstall i tingretten. Angående personalhåndteringen avviser McGowan spekulasjonene om at han selv var i konflikt med en av de ansatte. Personalhåndteringen gjaldt en sak mellom to andre ansatte ved museet, som McGowan la til rette for behandling av gjennom bedriftshelsetjenesten. På spørsmål om økonomistyring og rapportering, sier McGowan at det tidligere styret ikke uttrykte at de var misfornøyde med den økonomiske situasjonen på museet, hans oppfatning var snarere at styret var meget fornøyd med museets utvikling de første tre årene. 

— Jeg har tatt økonomistyringen på alvor. Da styret ønsket endringer i rapporteringen, så ble det meldt til vår revisor og gjennomført umiddelbart. Museet har ikke hatt noen økonomiske problemer, sa McGowan i tingretten.

Det fallende publikumstallet som det henvises til, mener McGowan må sees i sammenheng med at museet begynte å kreve inngangsbilletter i januar 2019, i kjølvannet av to år med rekordhøye besøkstall. Styret ble forelagt tallmateriale som tilsa en ventet nedgang i besøkstall på mellom 30 og 50 prosent ved innføring av inngangspenger.

McGowan forteller i retten at han savnet et engasjement fra styret rundt hva museet gjorde og fikk til. I en periode der museet fikk internasjonal oppmerksomhet rundt utstillingene og det øvrige programmet, opplevde McGowan at verken styreleder eller nestleder deltok på åpninger eller prisutdelinger. 

— Det var ikke mye støtte eller oppmuntring fra lederne i styret når vi vant priser. De stilte opp når det var styremøte, men var ellers et generelt uengasjert styre. 

Museets advokat Oddmund Enoksen avviste spekulasjoner som har versert om at Ellingsens medlemsskap i partiet Høyre gjorde henne fiendtlig innstilt til McGowans radikale og antikolonialistiske agenda, manifestert i prosjekter som Sámi Dáiddamusea (2017), der McGowan midlertidig omgjorde museet til et samisk kunstmuseum.

— Denne konspirasjonsteorien, i likhet med dem alle, mangler fullstendig rot i virkeligheten, hevder Enoksen. 

Enoksen understreket videre at McGowan sa fra seg sitt stillingsvern i arbeidsmiljøloven når han godtok den fornyede åremålskontrakten.

— Det betyr derfor at museet kan avslutte arbeidsforholdet uten saklig grunn, innebærer ingen plikt til å gi beskjed om at arbeidsforholdet opphører, og det er heller ingen formkrav på en oppsigelsesfrist, avslutter han.

Rettssaken fortsetter i Nord-Troms tingrett frem til torsdag 18. februar. 

Læserindlæg