Kultur: långvård

Den stora satsningen i den nya svenska kulturbudgeten är en arbetsmarknadspolitisk åtgärd riktad till långtidsarbetslösa och personer med funktionsnedsättning.

Kulturminister Lena Adelsohn Liljeroth besöker arkeologisk utgrävning.

I tisdags presenterade den svenska regeringen sin budgetproposition för 2012. I propositionen är kulturbudgeten i stort sett oförändrad.

Ett av de pressmeddelanden som Kulturdepartementet sände ut i samband med presentationen har rubriken «Förbättrade villkor för den nyskapande kulturen» och talar om ökat stöd till «verksamheter som förnyar och utvecklar kulturområdet». Bland annat ska svenskt mode «uppmärksammas och främjas i Sverige och utomlands». Dessutom tillförs Moderna Museet och Statens kulturråd en miljon kronor vardera för att «befästa sina positioner» och «förstärka bild- och formområdet». Den sammanlagda ökningen av kulturbudgeten 2012 jämfört med föregående år är, efter att lönejusteringar och prisökningar räknats in, ungefär 53 miljoner kr, dvs 0,8 procent av den totala budgeten på 6,7 miljarder kronor.

Samtidigt hävdar Kulturdepartementet i ett annat pressmeddelande, «Tid för kultur», att budgeten mellan 2011 och 2012 «ökar med 179 miljoner kronor, vilket motsvarar 2,8 procent». Diskrepansen beror på att departementet här inkluderar den kommande arbetsmarknadspolitiska satsningen «Kulturarvslyftet» i budgeten. Kulturarvslyftet ska över en period på tre år fördela 800 miljoner kronor i stöd till «regionala och kommunala kulturinstitutioner», «statliga institutioner» och «andra aktörer som bedriver verksamhet inom eller med anknytning till kulturarvsområdet». Stödet ska användas av dessa institutioner för att anställa «personer som har en särskilt svag förankring på arbetsmarknaden efter att ha lämnat sjukförsäkringen efter lång tid och som har en funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga». Det ska gå till «insatser för kunskapsuppbyggnad, vård och tillgängliggörande», exempelvis digitalisering av arkiv och restaurering av kulturmiljöer.

Satsningen har mötts av viss kritik. Rör det sig överhuvudtaget om en satsning på kulturområdet, eller handlar det om att kulturinstitutioner uppfattas som lämpliga arbetsgivare för okvalificerad arbetskraft? Finns det inte arbetslösa människor som faktiskt är utbildade för uppgifter som att digitalisera arkiv och restaurera kulturmiljöer, såsom bibliotekarier, arkeologer och museologer? Ställd inför sådana frågor svarar kulturministern Lena Adelsohn Liljeroth i DN: «Jag är överraskad över de tongångarna från delar av kulturlivet, både inställningen till kulturarvet och till dem som ska få jobba i Lyftet. Lite mer generositet skulle jag önska.»

Länkar:

«Tid för kultur – Kulturbudgeten i budgetpropositionen 2012», pressmeddelande från Kulturdepartementet, 20 september

«Förbättrade villkor för den nyskapande kulturen», pressmeddelande från Kulturdepartementet, 20 september

«Kulturarv för framtiden», pressmeddelande från Kulturdepartementet, 20 september

«Kulturbudget utan guldregn», kommentar till kulturbudgeten i Svenska Dagbladet, 20 september

«Inget nytt syre till kulturen», kommentar i Dagens Nyheter, 20 september

«Alliansen oenig om kulturen», kommentar i DN, 21 september

Læserindlæg