Surrealisme som idé

«Hva er surrealisme?» Det finnes mange svar på slike spørsmål, akkurat som det finnes mange svar på spørsmål som «hva er konseptualisme» eller «hva er litteratur».

«Hva er surrealisme?» Det finnes mange svar på slike spørsmål, akkurat som det finnes mange svar på spørsmål som «hva er konseptualisme» eller «hva er litteratur». Hvorfor i det hele tatt spørre om noe slikt? Er det for å få et endelig svar? Eller er det for å få en form for klarhet? Denne klarheten trenger ikke å være definitiv, den kan være et åpent rom, en prosess, en måte å etablere en relasjon til det man spør om. Et sted å tenke, et sted å være til. Om enn bare for et kort øyeblikk.


Surrealisme-utstillingen på Stenersen er et slikt rom. Det viktige med denne utstillingen er utvilsomt dens evne til å skape en historisk ramme for samtidskunsten. I kjølvannet av den pågående nyromantikken i samtidskunsten er dette betimelig: Det er interessant å se unge kunstnere i en historisk sammenheng som dette. Arne Ekeland og Kai Fjell stilles sammen med kunstnere som Hilmar Fredriksen og Jon Gundersen, Bjarne Melgaard, Ole Jørgen Ness og Bjørn Båsen. Ledsaget av den ganske lekre utstillingskatalogen, som er forseggjort til Stenersen å være, kan God natt da du… ses som en pedagogisk innretning for å sette samtidskunsten inn i kunsthistorien.

Men dens virkelige poeng er ikke det historiske, men idémessige. Surrealisme håndteres ikke som et kunsthistorisk faktum i denne utstillingen, ikke engang som noe som burde slås fast: det er åpenbare svakheter her om man forventer seg en kunsthistorisk korrekt utstiling. Dette er en utstilling som behandler surrealisme som et felt for refleksjon rundt former, og et rom for muligheter. Utstillingen vender seg, i denne forstand, like mye fremover, som bakover. At Knut Åsdams Psychastenia (2000) eller Sverre Mallings School bus (2009), for eksempel, skulle være representert i denne utstillingen er på ingen måte åpenbart. Det finnes linker til situasjonismens fabulerende omdefinering av byrom hos Åsdam og tydelige pek til skrekkfilmens drømmefigurer hos Malling, men er dette tilstrekkelig? For meg befinner disse arbeidene seg på grensen av det man kan tenke seg som en rimelig definisjon av begrepet surrealisme. Som et pek mot videre muligheter for å tenke begrepet surrealisme, har disse verkene likevel en klar funksjon.

Jon Gundersen, Aftenbønn, ca 1980

Når det gjelder grenser, og overskridelse av dem, skulle jeg gjerne sett flere arbeider som, mer praktisk, setter tilskueren på prøve: surrealismen dreier seg jo om drømmen, bevissthetens grensetilstander, og peker derfor ikke bare ut et område i mennesket som vanligvis forblir bortgjemt, eller i det minste relativt ubehandlet. Surrealismen, som ide, navngir også et sted i oss hvor man kan arbeide frem noe nytt: en fersk erkjennelse, en forandring, enten på et individuelt eller et kollektivt nivå. Det er dermed skuffende når utstillingen domineres av malerier, fikserte bilder av denne potensielle overskridelsen. Nå er riktignok Kai Fjell, Arne Ekeland, Erik Harry Johannesen og Karen Holstmark utstillingens historiske alibi, men mengden av verk – da spesielt av Ekeland og Fjell – går langt utover grensen for hva som er nødvendig i denne sammenhengen. Når malerier av Jacob Weidemann, Knut Rose, Jens Johannesen, Bjørn Carlsen og en rekke andre malere tar såpass mye plass må man etterlyse andre medier: hvor er miljøene, hvor er installasjonene, hvor er verkene som ikke har klare grenser? Hvor er verkene som tydeligere gnir ut grensen mellom et distinkt og våkent jeg og fantasien, drømmen? Jeg etterlyser en større risiko når det gjelder dette, utstillingen fremstår til syvende og sist som veldig verkorientert i tradisjonell, kunsthistorisk forstand. Her kunne jeg gjerne tenke meg å ha sett installasjoner av Børre Sæthre, Andreas Heuch, Kjersti Andvig eller, for å ta et annet eksempel, dokumentasjon av Kjartan Slettemarks performancer fra syttitallet.

Når det er sagt er det en rekke arbeider det er en glede å se i denne sammenhengen. Ikke minst Jon Gundersens skulpturer, som monterer sammen hverdag og drøm – gjerne innenfor rammen av en liten trekasse (eller lignende). Det er også flere collage-kunstnere som er interessante å stifte nærmere bekjentskap med: Finn Åge Andersen, Per Teigen og poeten Gunnar Wærness. Spesielt sistnevntes blanding av poesi og bilde er fremragende. Bjørn Tore Myhre og Tor Ulvens protosurrealistiske kortfilm Mannen med fuglehjernen (1974) – som slekter på filmer som Den andalusiske hund (1929) – eksponerer en annen svakhet: film. Hvorfor ikke fortsette denne undersøkelsen? Her kunne man funnet frem eksperimentelle filmer som for eksempel Erik Løchens Jakten, eller kanskje et arbeid av Farhad Kalantary. Eller hvorfor ikke Kjell Bjørgeengens True blanking? Dette kunne vært et interessant motsvar til Camille Norment, som er representert i denne utstillingen.

Camille Norment, Driftglass

Camille Norments Driftglass sammenfatter nemlig, på mange måter, utstillingens urealiserte impuls: et speil hvor man bare kan se refleksjonen av rommet fra siden og som er slik konstruert at når man stiller seg rett foran det så ser man ikke sitt eget ansikt, men en uskarp versjon av omgivelsene. Samtidig oppstår en intens pipelyd. I psykoanalytisk teori, som var tett assosiert med surrealismen, hevdes det at gjenkjennelsen av ens eget ansikt i speilet er den konstituerende erfaringen av vår identitet. Når ansiktet ikke kan sees i speilet oppstår en usikkerhet som peker til erfaringsformer hvor vår selvfølelse er mer uklar, flytende – erfaringer som har naboskap med panikken, frykten og andre grenseopplevelser. Verket er en scene for en erfaring og ikke et bilde av drømmens eller det ubevisstes figurer. I dette arbeidet manifesteres også et element ved det vi kan kalle en surrealistisk erfaring som går upåaktet hen ellers i utstillingen: det hverdagslige ved opplevelsen av bevissthetens grenseområder.

For er ikke våre jeg skrøpelige innretninger som hele tiden er under press fra drifter, innfall og impulser vi ikke har kontroll over? Er det ikke det trivielle ved disse erfaringene som gir dem en formgivende rolle i forhold til hvem vi er og i hvem vi kan være? God natt da du… fortaper seg etter min mening i det ubevisste som noe eksemplarisk – som en fargesterk utladning eller ett begjærets kryptiske og plutselige ras. Her er det fortsatt noe å lære Walter Benjamins ord om surrealismen:

«Det bringer os nemlig ikke videre at vi patetisk eller fanatisk understreger det gådefulde ved det gådefulde: tvertimod gennomtrænger vi kun hemmeligheden i den udstregning vi genfinder den i det hverdagslige, i kraft af en dialektisk optik, der genkender det dagligdagse som ugennomtrengeligt og det ugennomtrengelige som dagligdags» (fra Surrealismen. Det sidste snapshot af den europeiske intelligentsia. Moderne tænkere, Gyldendal, København, 1996).

Mengden av verk gjør denne utstillingen ufokusert, rotete. Men er det ikke et samsvar mellom surrealismen som idé og den overveldende verkmengden? Utstillingen eksponerer i hvert fall det ubevisstes overflod på forskjellige måter, det faktum at våre drømmer og mer eller mindre fortrengte sider alltid vil piple frem, kanskje der vi minst venter det. Er det ikke en formal likhet mellom det ubevisstes irregularitet og utstillingens rent organisatoriske eksess? Det hadde i hvert fall forholdt seg slik om vi hadde sett et noe mer nyansert valg av medier og verktyper. Det er en bevegelse mot dette, mot eksess, men vektleggingen av maleriet fikserer gjenstanden i stedet for, som i Camille Norments arbeid, å la den gå i oppløsning.

Ingressbilde: Karen Holtsmark, Mennesket og vilkårene, 1935.
Fotograf: Morten Thorkildsen og Jacques Lathion / Nasjonalmuseet for kunst, arkitektur og design.

Comments (2)