Kritikerstipend til Røed og Rød

I årets tildeling av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere gis det tre ettårige arbeidsstipend til kritikere. Blant stipendmottakerne er kunstkritikerne Kjetil Røed og Arve Rød.

Kjetil Røed, kritiker i Kunstkritikk og Aftenposten.

Kulturdepartementet har i dag offentliggjort årets tildelinger av statens stipend og garantiinntekter for kunstnere.

I 2006 fikk Norsk kritikerlags mangeårige arbeid for stipend til kritikere for første gang resultater, da det ble innvilget ett ettårig statlig arbeidsstipend til kritikere. Nå, seks år etter, gis det tre ettårige statlige arbeidsstipend til kritikere. To av disse stipendene går i år til kunstkritikere: Kjetil Røed, som skriver fast for Kunstkritikk og Aftenposten og som ellers har publisert tekster i en rekke ulike fora, og Arve Rød, som i en årrekke har vært virksom som kunstkritiker i Dagens Næringsliv. Det tredje kritikerstipendet tilfaller Dagsavisens teaterkritiker Anette Pettersen.

Alt i alt meldes det at det er bevilget 233 mill. kroner til kunstnerstipend og garantiinntekter for 2012, hvorav 124 mill. kroner til kunstnerstipend og 109 mill. kroner til garantiinntekter. Tildelingen foretas av Utvalget for statens stipend og garantiinntekter for kunstnere, på vegne av Kulturdepartementet, og etter innstilling fra stipendkomiteer oppnevnt av kunstnerorganisasjonene.

Det vesentlige av avsetningen til kunstnerstipend går til arbeidsstipend og arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere. Arbeidsstipend gis for ett til fem år, mens arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere gis for ett til tre år. Årsbeløpet for begge stipendtypene er 196 000 kroner. Det er til sammen tildelt 227 nye arbeidsstipend for 2012, og 20 av disse er nye på budsjettet. Totalt mottar 286 kunstnere arbeidsstipend. 167 kunstnere mottar arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere.

Totalt er det tildelt 687 kunstnerstipend. I tillegg er det tildelt 43 garantiinntekter og 7 stipend for eldre fortjente kunstnere. De nye kunstnerstipendene er fordelt på 143 arbeidsstipend à kr 196 000, 84 arbeidsstipend for yngre/nyetablerte kunstnere og 460 diversestipend.

Læserindlæg