Odd Nerdrums skattesak i Høyesterett

Kunstsosiologen Dag Solhjell mener maleren Odd Nerdrum er utsatt for et justismord. Torsdag skal Nerdrums skattesak opp for Høyesterett.

Odd Nerdrum, The Savior of the Painting, 1997.

Odd Nerdrum ble i Borgarting lagmannsrett 26. juni 2012 dømt til to år og ti måneder i fengsel for å ha unnlatt å oppgi til beskatning NOK 14 029 150 i næringsinntekt (omregnet fra USD 1 697 000). Dommen ble anket, og skal behandles i Høyesterett 24. januar. 

Saken er også behandlet som skattesak i Oslo tingrett, der dommen falt 23. oktober 2012. I dommen erkjennes det at det var bevist at Borgarting lagmannsrett hadde dobbeltbeskattet Nerdrum for USD 700 000. Bevisene var fremlagt av Dagbladet og Nerdrums advokat. Borgarting lagmannsrett var ikke i tvil om at pengene ikke var dobbeltbeskattet. 

I begynnelsen av rettssaken erkjente aktor at Skatt Øst frafalt USD 20 000 i påstått skatteunndragelse, fordi beløpet feilaktig var tolket som inntekt, men var en utgift. Borgarting lagmannsrett var ikke i tvil om at beløpet skulle tolkes som en inntekt.

Skatteklagenemnda hadde 23. september 2011 godtatt bevisene for at et beløp på USD 450 000 var innberettet av Nerdrum i 2002. Borgarting lagmannsrett var allikevel ikke i tvil om at dette beløpet ikke var innberettet. 

Under behandlingen i skattesaken i Oslo tingrett 8-10. oktober 2012 ble det fremlagt bevis fra islandske skattemyndigheter om at Nerdrum hadde innberettet et beløp på USD 325 000 på Island. Borgarting lagmannsrett var ikke i tvil om at dette beløpet ikke var innberettet, selv om det var bekreftet av Nerdrums regnskapsfører Deloitte på Island.

Ved samme anledning ble det fremlagt bevis fra islandske skattemyndigheter om at Nerdrum hadde innberettet et beløp på USD 190 000 på Island. Borgarting lagmannsrett var ikke i tvil om at dette beløpet ikke var innberettet, selv om det var bekreftet av Nerdrums regnskapsfører KPMG på Island.

Borgarting lagmannsrett har ikke vært i noen tvil som har kunnet komme Nerdrum til gode når det gjelder til sammen USD 1 685 000. Nerdrum har erkjent at han har unnlatt å innberette to sjekker på hver USD 1000 som han fikk på forskudd av sitt galleri i New York for å dekke løpende utgifter under et opphold i USA. Dermed gjenstår det ca USD 10 000 som Nerdrum mottok i 2007 da han bodde på Island. Det dreier seg totalt om under 1 % av det Borgarting lagmannsrett uten tvil mente han hadde unndratt fra beskatning. Nerdrum kan ha innberettet noe for sent og noe til galt land, men han har innberettet 99 % av det han er forpliktet til.

Borgarting lagmannsrett har hatt som forutsetning at Nerdrum har laget og solgte mange flere enn de 27 maleriene retten har klart å bevise at han har solgt gjennom Forum Gallery i New York. Antallet er bekreftet av lister laget av Nerdrum selv, lister fra Forum Gallery, og av fakturaer innhentet av amerikanske skattemyndigheter. Allikevel mente Borgarting lagmannsrett uten tvil at tallene var alt for lave, men uten å kunne fremlegge bevis for et eneste maleri som Nerdrum skulle ha solgt og ikke innberettet salgsinntektene av. Borgarting lagmannsrett har betraktet Nerdrum som skyldig inntil han selv kunne bevise det motsatte. Det har han klart, godt hjulpet av sin advokat Pål Berg og Dagbladets Anders Fjellberg. Nerdrum har måttet bære den bevisbyrden som ellers ligger på påtalemyndighetene. 

Det er overraskende at Høyesterett ikke skal vurdere bevisene i saken, bare om domsgrunnene er mangelfulle. Domsgrunnene må da være mangelfulle når bevisene ikke holder og ingen tvil er kommet Nerdrum til gode? Betyr det at Høyesterett ikke skal ta hensyn til de overveldende bevisene for at dommen i Borgarting lagmannsrett er 99 % uriktig?

Som et apropos til saken som skal opp i Høyesterett torsdag gjengis her også de krav til bokføring som ble presentert for Odd Nerdrum i 2008. Jeg spør: Hvilke av følgende krav til bokføring for billedkunstnere er det rimelig at billedkunstnere oppfyller?

1 Billedkunstnere må registrere kontantsalg forløpende på kassaapparat, terminal eller nummererte summeringsstrimler (kassaruller) eller tilsvarende rapport. Summeringsstrimlene skal angi klokkeslett for hvert enkelt salg. Det skal foreligge dokumentasjon av korreksjonsposter.

2 Det skal daglig utarbeides nummererte summeringsstrimler eller tilsvarende rapporter over opplysninger som er registrert på kassaapparat, terminal eller annet likeverdig system. Klokkeslett for utkjøring fra kassaapparat skal fremgå av rapportene.

3 Det må føres oppgjørsbok (kassaavstemning), eventuelle differenser skal forklares, og oppgjørsboken skal dateres og signeres av den som har foretatt kassaopptelling og avstemning.

4 Det må sørges for at dokumentasjon av både kontant- og kredittsalg av varer og tjenester, som minst skal inneholde en viss dokumentasjon (se pkt 5.2 ovenfor)

5 Ved salg på kreditt skal salgsdokumenter være forhåndsnummerert på trykte blanketter eller ved maskinelt tildelt nummer.

6 Det må føres fullstendig privatkonto/privatuttaksbok eller annet betryggende system for uttak av varer og tjenester til privat bruk.

7 Alle bokførte opplysninger skal være dokumentert.

8 Regnskapet må føres slik at kravet om audit-trail (sporbarhet) er oppfylt.

9 Det må gjennomføres varetelling i henhold til bokføringsloven.

10 Det må være kassabok, der alle kontante inne- og utbetalinger føres daglig.

11 Det må føres bokføringsspesifikasjon.

12 Det må føres kontospesifikasjon.

13 Det må utarbeides leverandørspesifikasjon for hver periode med pliktig regnskapsrapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned.

14 Det må utarbeides kundespesifikasjon for hver periode med pliktig regnskapsrapportering og ikke sjeldnere enn hver fjerde måned.  

Comments (2)